Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Systemy zarządzania bhp

B-Service - Zadbaj o ISO

Systemy zarządzania BHP

Co raz to więcej firm stawia na prowadzenie przedsiębiorstwa na podstawie systemów zarządzania ISO.

Wyróżniamy:

  • ISO 9001 – system zarządzania jakością
  • ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem
  • ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem

Każdy z powyższych systemów można wdrożyć w przedsiębiorstwie osobno jak i wszystkie na raz lub po kolei tworząc tzw. zintegrowany system zarządzania. Wraz z rozwojem gospodarki coraz więcej przedsiębiorców dostrzega potrzeby, a zarazem atuty prowadzenie firm zgodnie z normami ISO. Daje to niewymierne korzyści organizacyjne, marketingowe oraz ma znaczny wpływ na poprawę warunków danego obszaru, a ponadto w trakcie wszystkich procesów zawsze mamy wszystko pod kontrolą i pozwala nam odpowiednio reagować na występujące działania niepożądane.

Kluczowym jest również fakt, że wdrożone standardy ISO potwierdzają, że organizacja działa zgodnie z międzynarodowymi standardami w danej dziedzinie zarządzania – co jest bardzo istotne, zważając na fakt, że rynek zagraniczny jest niemal nieograniczony, a i również co raz więcej międzynarodowych koncernów inwestuje w Polsce i chętniej podejmuje współpracę z organizacjami mającymi wdrożonymi systemy ISO – co jest jednoznaczne z potwierdzeniem solidności firmy oraz marki.

Doświadczeni specjaliści

W obecnych czasach ogromny nacisk kładziony jest na aspekty bezpieczeństwa, które zaczynają odgrywać kluczową, wręcz najważniejszą rolę w przedsiębiorstwach. Bowiem to od bezpieczeństwa pracowników, maszyn, procesów, budowli itp. zależy ostateczne powodzenie i osiągnięcie wyznaczonych celów.

To właśnie ISO 45001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard ten skupia się na zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w organizacji poprzez identyfikację, kontrolę i minimalizację zagrożeń związanych z pracą oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. ISO 45001 jest zaprojektowany, aby pomóc organizacjom w budowaniu systemu zarządzania, który skupia się na zapobieganiu wypadkom, urazom oraz chorobom zawodowym.

Oto kilka kluczowych aspektów związanych z ISO 45001:

Zakres

Standard obejmuje różne obszary, w tym zarządzanie ryzykiem zawodowym, identyfikację zagrożeń, szkolenia pracowników, planowanie działań prewencyjnych i reakcji na sytuacje awaryjne.

Polityka BHP

Organizacje wdrażające ISO 45001 tworzą politykę BHP, która określa ich zobowiązanie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Identyfikacja zagrożeń

Organizacje analizują swoje procesy, miejsca pracy i zadania, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z pracą, które mogą prowadzić do wypadków lub chorób zawodowych.

Ocena ryzyka

Na podstawie identyfikowanych zagrożeń przeprowadza się ocenę ryzyka, aby określić, jakie działania należy podjąć, aby minimalizować ryzyko i skutki wypadków.

Planowanie działań prewencyjnych

Organizacje opracowują plany i procedury mające na celu eliminację lub kontrolę zagrożeń oraz wprowadzenie środków zapobiegawczych.

Szkolenia pracowników

Zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania, obsługi narzędzi i sprzętu, oraz reagowania na sytuacje awaryjne.

Zarządzanie dokumentacją

Standard wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, takiej jak instrukcje, procedury i raporty.

Monitorowanie i doskonalenie

Organizacje regularnie monitorują skuteczność swojego systemu zarządzania, analizują wyniki, identyfikują obszary do poprawy i wprowadzają korekty.

Czym jest iso 45001?

ISO 45001 pomaga organizacjom w budowaniu kultury bezpieczeństwa, w której pracownicy są świadomi zagrożeń i biorą aktywny udział w zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym. Certyfikacja ISO 45001 potwierdza, że organizacja spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako zespół B-Service mamy odpowiednie zaplecze oraz doświadczenie, by móc przygotować organizację do certyfikacji ISO 45001. W ramach współpracy delegujemy pełnomocnika ds. ISO, który w ramach ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą organizacji przeprowadzi przez każdy aspekt i opracowanie niezbędnych procedur celem wdrożenia jej w życie. Na samym końcu ścieżki wdrażania ISO 45001 jest przeprowadzenie szczegółowego audytu wewnętrznego przez naszych przedstawicieli, gdzie po pozytywnym wyniku kontroli zostaje umówiona jednostka certyfikująca celem uzyskania ostatecznego certyfikatu ISO.

Wdrażanie ISO
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza