Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Audyty PPOŻ

B-Service - Przeglądy przeciwpożarowe

Audyty PPOŻ

Audyty PPOŻ. (Przeglądy Przeciwpożarowe) to badania i kontrole przeprowadzane przez uprawnione osoby w celu oceny i weryfikacji stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w danym obiekcie, budynku, lub miejscu pracy. Celem audytów PPOŻ. jest zapewnienie zgodności z przepisami bezpieczeństwa pożarowego oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń pożarowych, aby można było podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze lub korygujące.

W Polsce audyty PPOŻ. są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Mogą to być specjalistyczne firmy zajmujące się ochroną przeciwpożarową lub inżynierowie, którzy mają uprawnienia do wykonywania takich kontroli.

Zakres audytu ppoż.

Zakres audytu PPOŻ. może różnić się w zależności od rodzaju obiektu, jego przeznaczenia, wielkości, a także lokalnych przepisów i wymogów. Ogólnie jednak audyt PPOŻ. w B-Service obejmuje ocenę następujących aspektów:

 1. Weryfikowanie dokumentacji PPOŻ., czyli instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, operatu ochrony PPOŻ., projekty instalacji ppoż.
 2. Sprawdzenie protokołów serwisowych dotyczących urządzeń i systemów PPOŻ.
 3. Zweryfikowanie stanu faktycznego z dokumentami PPOŻ., w tym:
 • Rozmieszczenie gaśnic oraz agregatów proszkowych
 • Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Instalacji przeciwpożarowej m.in. systemu sygnalizacji pożaru, instalacji gaśniczych oraz oddymiających
 • Stref pożarowych
 • Oddzieleń przeciwpożarowych (drzwi i bramy PPOŻ.)
 • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych
 • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych
 • Elementy wykończenia wnętrz
 • Weryfikacja gęści obciążenia ogniowego
 • Szerokości i długości przejść/dojść ewakuacyjnych
 • Warunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz urządzeń i systemów PPOŻ.
 • Sposobu zabezpieczenia instalacji użytkowych – wentylacyjnej, grzewczych, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej oraz kontroli dostępu
 • Przygotowanie obiekty i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – woda do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowe
Zakres audytu PPOŻ
Istotnośc audytów PPOŻ

Dlaczego to takie istotne?

Audyty PPOŻ. powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z wymogami prawa lub standardami branżowymi. Terminy takich audytów mogą być różne w zależności od rodzaju obiektu i lokalnych przepisów. Często przeprowadza się je co roku lub co kilka lat, ale w przypadku specyficznych obiektów mogą być wyznaczane także krótsze okresy przeglądów. Ważne jest, aby prowadzić audyty PPOŻ. w odpowiednich odstępach czasowych, aby zapewnić stały nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego i jak najszybciej wychwycić ewentualne problemy lub nieprawidłowości.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza