Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenia sep

B-Service - Twoje kursy SEP

Kurs SEP

Szkolenia SEP realizujemy dla pracowników, realizujących zadania na stanowiskach eksploatacji i dozoru przy różnych urządzeniach.

Możemy wyróżnić cztery rodzaje szkoleń w kursie SEP. Są to:

 • G1 – kurs elektryczny, który jest wymagany przy urządzeniach, instalacjach oraz sieciach elektroenergetycznych
 • G2 – kurs energetyczny, który jest wymagany przy urządzeniach, instalacjach oraz sieciach ciepłych
 • G3 – kurs gazowy, wymagany przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych
 • Szkolenie pomiarowe – kurs SEP dla profesjonalistów  - skierowany jest do wszystkich elektryków, którzy realizują prace pomiarowo-kontrolne.

Kursy SEP dla grup G1, G2, G3 realizujemy zarówno w formie online codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 i 16.00, natomiast szkolenie pomiarowe w formie online realizujemy w godzinach 9.00 lub 15.00. Istnieje możliwość realizowania szkolenia SEP w formie stacjonarnej, np. w siedzibie klienta dla grupy min. 10 os. Dla zapracowanych wychodzimy z ofertą realizowania szkoleń SEP online w soboty, za dodatkową opłatą. Szkolenie trwa 4h. W zależności od grupy staramy się jak najlepiej dopasować tematykę do potrzeb uczestników szkolenia.

Zarówno szkolenie jak i egzamin prowadzone są w czasie rzeczywistym. Uprawnienia z kolei są wydawane w formie papierowej. Po zdanym egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), kwalifikacje wysyłane są na adres firmowy w ciągu 14 dni. Uprawnienia są ważne 5 lat. Po jego upływie należy wykonać odnowienie kwalifikacji.

Jakie urządzenia wchodzą do grupy G1?

Urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie 1 kV;

Urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym niż 1kV;

Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o dowolnej wysokości napięcia znamionowego;

Urządzenia do elektrolizy;

Elektryczna sieć trakcyjna;

Sieci elektrycznego oświetlania ulicznego;

Urządzenia elektrotermiczne;

Urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic;

Urządzenia techniki wojskowej czy uzbrojenia;

Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia oraz instalacje automatyczne

Regulacji (sterowania, zabezpieczeń urządzeń i instalacji);

Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Turbiny parowe i wodne o mocy większej niż 50 kW razem z urządzeniami pomocniczymi;

Sieci oraz instalacje cieplne obejmujące urządzenia pomocnicze o przesyle ciepła większej niż 50 kW;

Urządzenia wentylacji, klimatyzacji, a także chłodnicze o mocy większej niż 50 kW;

Urządzenia przemysłowe odbiorcze pary oraz gorącej wody o mocy większej od 50 kW;

Pompy, wentylatory, ssawy, dmuchawo o mocy większej niż 50 kW;

Sprężarki o mocy większej niż 20 kW i instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych;

Urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic;

Urządzenia techniki wojskowej oraz uzbrojenia;

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia do automatycznej regulacji maszyn i instalacji;

Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

Urządzenia do składowania, rozładunku i magazynowania paliw, której pojemność składowa odpowiada masie powyżej 100 Mg;

Kotły parowe, wodne, płynne, gazowe o mocy powyżej 50 kW razem ze wszelkimi urządzeniami pomocniczymi

Kto może wziąć udział w szkoleniu pomiarowym, szkolenie SEP G1, G2, G3?

Osoba pełnoletnia

Wykształcenie minimum podstawowe

Stosowne dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392), czyli:

 • świadectwo/dyplom z uzyskanym tytułem zawodowym;
 • świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
 • świadectwo czeladnicze;
 • dyplom zawodowy;
 • dyplom mistrzowski;
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej;

oraz dokumenty, które pomogą potwierdzić posiadanie wymaganej wiedzy w postaci:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, który potwierdzi staż pracy oraz posiadane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
 • świadectwo kwalifikacji wydane przez Prezesa URE
Szkolenia pomiarowe
Nauka w B-Service

Czego się nauczysz?

Osoby zdające egzamin z eksploatacji powinny znać takie rzeczy jak:

 • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasady i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcję postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Osoby zdające egzamin z dozoru powinny znać takie rzeczy jak:

 • przepisy dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Szkolenie pomiarowe SEP:

Uczestnik szkolenia pomiarowego pozna podstawy sieci i instalacji elektrycznych. Zapozna się z podstawami prawnymi, czyli normami, a także przepisami, które są w mocy przy wykonywaniu pomiarów. Zobaczy, jak dbać o bhp przy pracach pomiarowych. Zweryfikuje wymagania, jakie są w stosunku do mierników, a także dokładności pomiarów. Będzie wiedzieć, jak dobrać odpowiednią metodę pomiarową. Pozna zasady, zakresy i częstotliwość wykonywania takich pomiarów. Dowie się, jak należy prowadzić dokumentację z przeprowadzonych prac. Uczestnik zapozna się z tematyką wykonywania pomiarów takich jak: ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiarów rezystencji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Dodatkowo dowie się, czym są pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, a także rezystancji uziemień i rezystywności gruntu. Zapozna się z badaniem elektronarzędzi, sprzętu ochronnego i dielektrycznego. Dodatkowo zobaczy wzory protokołów, zobaczy prezentację mierników jak i pomiary w praktyce. Szkolenie pomiarowe kończy się egzaminem ustnym przed komisją.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza