Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Doradztwo środków ochrony roślin

B-Service - Dowiedz się jak chronić rośliny

Środki ochrony roślin

Szkolenie z doradztwa środków ochrony roślin mówi o wprowadzaniu środków ochrony roślin do obrotu oraz omawia zasady ich konfekcjonowania.

Każdy środek ochrony roślin, zanim trafi do obrotu, musi mieć spełnione wymagania prawne. Począwszy od opakowań środków ochrony roślin, gdzie muszą spełniać wymogi szczelności, być nieuszkodzone, po posiadanie etykiety z zezwoleniem w języku polskim.

Środki ochrony roślin mogą być w obrocie mimo upłynięcia terminu ważności i stosowane nie dłużej niż 12 miesięcy, jeśli potwierdzi to przydatność do używania przez laboratorium posiadające certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Taki dokument potwierdzający składa się z nazwy laboratorium, numeru dokumentu i daty wydania, nazwę, numer partii i termin produkcji środka ochrony roślin, a także okres, w jakim środek ochrony roślin może być stosowany i wprowadzony do obrotu po zakończeniu terminu ważności.

Osoby, które wprowadzają do obrotu środki ochrony roślin oraz je konfekcjonują, prowadzą działalność regulowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i wymaga się wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących taką działalność w powyższym zakresie. Takiego wpisu również wymaga się od producentów, którzy zbywają środki ochrony roślin ostatecznemu nabywcy.

Wymagania przedsiębiorcy

Jakie wymagania ma przedsiębiorca w zakresie obrotu środkami ochrony roślin?

  • Ukończenie szkolenia w zakresie doradztwa środków ochrony roślin, potwierdzone zaświadczeniem
  • Udzielanie nabywcom środków ochrony roślin informacji na temat zagrożeń, wynikających z prawidłowego i bezpiecznego stosowania
  • Przechowywanie w odpowiednich i oznaczonych miejscach środków ochrony roślin przeterminowanych oraz niezdatnych do zbycia
  • Prowadzić dokumentację zgodnie z art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009
  • Przy sprzedaży na odległość środków ochrony roślin, np. przez Internet, należy informować  nabywców, że produkt jest skierowany do osób pełnoletnich oraz osób, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin

W przypadku konfekcjonowania środków ochrony roślin należy je prowadzić zgodnie z zezwoleniem wprowadzania takiego środka do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, gdzie umieszczony jest  numer partii wraz z datą produkcji nadaną przez producenta środków ochrony roślin.

Wymagania przedsiębiorcy
Istotność szkoleń

Dlaczego to takie istotne?

Nie ma co się oszukiwać, ale szkolenie jest obowiązkowe i bardzo ważne, gdyż na szkoleniu z doradztwa środków ochrony roślin można dowiedzieć się wszystkich obostrzeń, obowiązków, czy uregulowań prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin. Za różne niedopatrzenia prawne są przewidziane opłaty sankcyjne i przepisy karne. Pierwszym przykład to reklama środków ochrony roślin. Jeśli jest to realizowane niezgodnie z artykułem 66 rozporządzenia nr 1107/2009 to opłata sankcyjna może wynieść od 5000 zł do nawet i 500 000 zł! Drugi przykład to sprzedaż środków bez zezwolenia powoduje karę w wysokości 200% wartości sprzedanych środków ochrony roślin wg ceny, zgodnej w wystawionymi dokumentami sprzedaży. Kary finansowe to nie wszystko. W przypadku środków ochrony roślin, które nie zostały dopuszczone do stosowania w żadnych państwie członkowskim Unii Europejskiej  ani państwie trzecim, bądź produkt jest podrobiony lub łudząco podobny może otrzymać grzywnę, otrzymać karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do lat 3!

Wniosek do rejestru przedsiębiorców

Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców w sprawie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu i konfekcjonowanie tych środków.

Każdy, kto chce wprowadzać do obrotu lub konfekcjonować środki ochrony roślin musi złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego inspektora ze względu na miejsce zamieszkania, lub siedzibę firmy, lub planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem: http://piorin.gov.pl/ds-zalatwianie/ds-instrukcje

Do wniosku należy również dostarczyć:

  • Oświadczenie (pobrane z powyższej strony internetowej)
  • Dowód opłaty skarbowej dokonanej na rachunek wskazanej Gminy w wysokości 1135 zł z tytułem: wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
  • Przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W przypadku zmian danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest zobligowany w ciągu 14 dni złożyć wniosek o zmianę wpisu od dnia zajścia zdarzenia.

Szkolenia z doradztwa środków ochrony roślin realizowane są w dwóch opcjach: jako kurs podstawowy (trwający 3 dni) oraz kurs uzupełniający (trwający 1 dzień). Szkolenia są prowadzone przez ekspertów, praktyków, którzy na co dzień zajmują się tematyką środków ochrony roślin, gdyś pracują w Państwowym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Szkolenia są zakończone egzaminem i wydaniem imiennego, papierowego zaświadczenia o otrzymaniu uprawnień ze wpisem do PiORiN. Szkolenia realizuje stacjonarnie we Wrocławiu w cyklicznych spotkaniach co miesiąc lub co dwa miesiące.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza