Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Pomiary środowiska pracy

B-Service - Zapewnij zdrowe i bezpieczne warunki pracy

Pomiary środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników stanowią kluczowy element każdej efektywnej organizacji. Zapewnienie odpowiednich warunków środowiska pracy jest nie tylko moralnym obowiązkiem pracodawcy, ale także wymogiem prawnym, który ma na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Pomiary środowiska pracy są nieodzownym narzędziem w ocenie ryzyka zawodowego oraz w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy. W niniejszym artykule omówimy znaczenie pomiarów środowiska pracy, rodzaje pomiarów oraz wymagania prawa polskiego w tym zakresie.

Dlaczego trzeba wykonywać pomiary środowiska pracy?

Pomiary środowiska pracy są niezbędne z kilku powodów:

Identyfikacja zagrożeń

Pomiarami możliwe jest zidentyfikowanie obecności i poziomu szkodliwych substancji, pyłów, gazów, hałasu czy innych potencjalnie niebezpiecznych czynników występujących w miejscu pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Pomiary pomagają w ocenie ryzyka zawodowego i szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń zdrowotnych związanym z danym stanowiskiem pracy.

Ochrona zdrowia pracowników

Regularne pomiary pozwalają na monitorowanie poziomu narażenia pracowników na szkodliwe czynniki i podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia im bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Wymogi prawne

W Polsce istnieją określone przepisy prawne, które regulują obowiązek przeprowadzania pomiarów środowiska pracy w określonych warunkach.

Kto ma obowiązek przeprowadzenia przeglądów budowlanych?

Odpowiedzialność za przeprowadzenia przeglądów budowlanych spoczywa na właścicielu lub zarządcy danego budynku. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm, które mają własne obiekty - wtedy jest to obowiązek przedstawiciela przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć, że zdarza się, iż przeglądy są wymagane przez zewnętrzne instytucje - czasami mogą ich wymagać urzędy budowlane czy inspekcje pracy.

Przed uruchomieniem nowego stanowiska pracy

Przed rozpoczęciem działalności w nowym miejscu pracy lub przed wprowadzeniem nowego stanowiska pracy należy przeprowadzić pomiary, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Okresowe kontrole

Regularne pomiary są niezbędne, aby monitorować poziom narażenia pracowników na szkodliwe czynniki i w odpowiednim czasie podjąć działania korygujące.

Po wprowadzeniu zmian

Jeśli w miejscu pracy dokonano zmian, które mogą wpłynąć na warunki środowiska pracy, konieczne jest przeprowadzenie ponownych pomiarów w celu oceny ich wpływu na pracowników.

Na żądanie pracowników

Pracownicy mają prawo zgłaszania swoich obaw dotyczących warunków pracy i wnioskować o przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy.

Pomiar środowiska pracy - kiedy

Rodzaje pomiarów środowiska pracy

Istnieje wiele rodzajów pomiarów środowiska pracy, w tym:

Pomiary hałasu

Pomiar poziomu hałasu jest niezbędny w miejscach pracy, gdzie występuje wysoki poziom hałasu, co może prowadzić do uszkodzeń słuchu pracowników.

Pomiary stężenia substancji chemicznych

Wykonywane są w celu oceny poziomu wystawienia pracowników na szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pyły, dymy, opary czy gaz.

Pomiary pyłów

Dotyczące różnych rodzajów pyłów (np. pyłów drzewnych, metalowych, organicznych) oraz ocenę ich potencjalnego wpływu na zdrowie pracowników.

Pomiary temperatury i wilgotności

Służą do oceny warunków termicznych w miejscu pracy, które mogą wpłynąć na komfort i zdrowie pracowników.

Pomiary oświetlenia

Wykonywane są w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu oświetlenia na stanowiskach pracy, co ma znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Pomiary promieniowania

Dotyczące np. promieniowania jonizującego w zakładach przemysłowych.

Koparka

Wymagania w polskim prawie

W Polsce obowiązują przepisy regulujące wykonywanie pomiarów środowiska pracy. Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.). Według art. 218 § 2 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić kontrolę warunków pracy oraz środowiska pracy pod względem szkodliwości dla zdrowia, w tym przeprowadzanie pomiarów i badań. Szczegółowe wymagania w zakresie przeprowadzania pomiarów środowiska pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 704).

Polskie prawo określa również konieczność prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych pomiarów, która powinna zawierać datę pomiaru, rodzaj pomiaru, wyniki pomiaru, informacje o przekroczeniach dopuszczalnych norm oraz podjęte działania korygujące.

Dodatkowo istnieją szczególne wymagania dotyczące pomiarów w niektórych branżach i dla niektórych substancji chemicznych. Na przykład, dla niektórych szkodliwych substancji chemicznych określa się wartości graniczne dla ekspozycji zawodowej (ang. Occupational Exposure Limits - OELs), które stanowią maksymalne dopuszczalne stężenia tych substancji w powietrzu na stanowisku pracy. Te OELs są określane przez odpowiednie instytucje i organizacje, takie jak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm lub wykrycia niebezpiecznych warunków środowiska pracy pracodawca jest zobowiązany podjąć odpowiednie działania korygujące. Może to obejmować wprowadzenie nowych technologii, dostarczenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, zmiany w organizacji pracy czy szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom informacji na temat wyników pomiarów oraz działań podejmowanych w celu poprawy warunków środowiska pracy.

Podsumowanie

Pomiary środowiska pracy są kluczowym narzędziem w ocenie ryzyka zawodowego i zapewnieniu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Dzięki pomiarom możliwe jest identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy oraz podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony zdrowia pracowników. W Polsce obowiązują przepisy, które regulują przeprowadzanie pomiarów środowiska pracy oraz określają wartości graniczne dla ekspozycji zawodowej. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom informacji na temat wyników pomiarów oraz działań podejmowanych w celu poprawy warunków pracy. Realizacja tych pomiarów stanowi nie tylko wymaganie prawa, ale także jest działaniem odpowiedzialnym i dbającym o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy przekłada się na lepszą wydajność, mniejszą absencję i rotację pracowników oraz pozytywny wizerunek firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy. Dlatego też pomiary środowiska pracy są nieodzownym elementem zarządzania zasobami ludzkimi i troski o dobrostan pracowników.

Hałas
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza