Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

B-Service - Jak się zachować w przypadku pożaru?

Bezpieczeństwo podczas pożaru

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który opisuje procedury i zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru w danym obiekcie lub miejscu pracy. Instrukcja przeciwpożarowa jest to ważny element zarządzania ryzykiem pożarowym i służy do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniem pożarem oraz minimalizacji potencjalnych szkód dla zdrowia, życia i mienia.

Osoby lub instytucje mające obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego muszą dbać o jego aktualność. W większości przypadków obowiązek ten spoczywa na właścicielach, zarządcach lub pracodawcach obiektów, takich jak firmy, instytucje publiczne, szkoły, czy budynki użyteczności publicznej. Celem takiej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz ochrona osób przebywających w danym miejscu. Tak naprawdę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana, gdy w danym obiekcie budowlanym występuje strefa pożarowa, która jest zagrożona wybuchem, ale także w przypadku, kiedy kubatura budynku lub część budynku (odrębna strefa pożarowa) przekracza 1000 m3. Drugi przypadek, to kiedy budynek inwentarski przekracza 1500 m3 kubatury, a także kiedy powierzchnia strefy pożarowej innego obiektu niż budynek przekracza 1000 m2.

Dlaczego to takie istotne?

Istnieje kilka powodów, dla których warto tworzyć instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:

Bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w danym obiekcie

Instrukcje pozwalają na zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie postępowania w przypadku pożaru, co zwiększa szanse na uniknięcie zagrożeń dla zdrowia i życia.

Minimalizacja strat materialnych

Odpowiednie procedury i działania w sytuacji pożaru mogą pomóc w ograniczeniu strat materialnych spowodowanych przez ogień i dym.

Zgodność z przepisami i normami

Wiele jurysdykcji wymaga, aby obiekty i miejsca pracy posiadały aktualne i odpowiednio dostosowane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Istotność bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Z czego składa się instrukcja?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zazwyczaj składa się z kilku kluczowych elementów:

  1. Opis obiektu - Informacje dotyczące lokalizacji obiektu, jego przeznaczenia, układu pomieszczeń, itp.
  2. Wykaz zagrożeń - Spis potencjalnych źródeł pożaru i zagrożeń, jakie mogą występować w danym miejscu.
  3. Organizacja bezpieczeństwa - Opis struktury organizacyjnej związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, wskazanie osób odpowiedzialnych za jego wdrażanie.
  4. Środki ochrony przeciwpożarowej - Informacje na temat dostępnych urządzeń i systemów przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, hydranty, detektory dymu itp.
  5. Procedura ewakuacji - Szczegółowy opis planu ewakuacji w przypadku pożaru, wskazanie dróg ewakuacyjnych, punktów zbiórki, a także sposobów powiadamiania o zagrożeniu.
  6. Szkolenia i przeszkolenia - Informacje na temat szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jakie muszą odbyć pracownicy i jak często powinny być powtarzane.
  7. Postępowanie w przypadku pożaru - Konkretne instrukcje dotyczące reakcji na wybuch pożaru, np. jak zgłosić alarm, jak prowadzić ewakuację, jak używać środków gaśniczych, itp.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego powinny być dostosowane do charakterystyki konkretnego obiektu lub miejsca pracy i regularnie aktualizowane w związku z ewentualnymi zmianami w budynku, infrastrukturze czy przepisach bezpieczeństwa.

Instrukcję przeciwpożarową należy wdrożyć w obiekcie poprzeć szkolenie przeciwpożarowe w formie praktycznej i teoretycznej pracownikom jak i osobom korzystającym z obiektu.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana regularnie, najlepiej u nas, w B-Service. Jak często należy aktualizować taką instrukcję? Najlepiej raz na dwa lata, ale i wtedy gdy nastąpią zmiany w sposobie eksploatacji obiektu i zmienią się kluczowe czynniki, które wpływają na ochronę przeciwpożarową.

Nie da się ukryć, ale warto dbać o zasady przeciwpożarowe. Ogień potrafi szybko się rozprzestrzeniać, a umiejętne gaszenie pożaru, ewakuacja, czy rozmieszczone zgodnie z planem gaśnice pomogą ugasić płomienie w zarodku.

Nie czekaj, zgłoś się do B-Service w celu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza