Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Jak zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie? Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i audyt ppoż

06.05.2024

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru w zakładzie pracy, należy podjąć odpowiednie działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie. Dowiedz się więcej o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i audycie ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej to kluczowa kwestia, która przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. Warto w tym miejscu pamiętać, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy spoczywa na pracodawcy.

„Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem [...]”.

Art. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Przedsięwzięcia te realizuje się poprzez działania polegające na:

  • zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru
  • zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru
  • prowadzeniu działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie

 

Więcej na temat ochrony przeciwpożarowej w firmie dowiesz się z tego artykułu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument składający się z części opisowej i graficznej. Do jego sporządzenia są zobowiązani właściciele, zarządcy lub użytkownicy niektórych obiektów (lub ich części) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego [...]”.

Art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dokument ten określa zasady bezpieczeństwa pożarowego. Jest także źródłem informacji dla pracowników na temat ich obowiązków w zakresie ochrony ppoż.

Zgodnie z przytaczanym wcześniej rozporządzeniem, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana, jeżeli w budynkach wymienionych w art. 6, ust.1 nie występuje strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura budynku (lub części, w której jest odrębna strefa pożarowa) nie przekracza 1000 m3
  • kubatura budynku inwentaryzacyjnego nie przekracza 1500 m3
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

Należy mieć na uwadze, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co dwa lata, a także każdorazowo, jeżeli w obiekcie dojdzie do zmiany sposobu jego użytkowania lub procesu technologicznego – pod warunkiem że zmiany te mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kto może stworzyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Chociaż zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkowników obiektów, to nie każdy jest uprawniony do tego, aby taki dokument stworzyć. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy powierzyć osobie, która ma stosowne kwalifikacje (np. tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej).

Dowiedz się więcej na temat oferty B-Service w zakresie opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Audyt przeciwpożarowy

Istotnym elementem strategii bezpieczeństwa pożarowego w firmie jest także regularne wykonywanie badań i kontroli w miejscu pracy. Analiza bezpieczeństwa pożarowego pozwala sprawdzić, czy dany obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej. W trakcie audytu weryfikacji poddawana jest dokumentacja ppoż, a także sprawdzane są protokoły serwisowe urządzeń i systemów ppoż.

Przeglądy przeciwpożarowe warto przeprowadzać systematycznie. Dzięki nim możliwe jest wykrycie potencjalnych zagrożeń pożarowych i wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu pożaru.

W ramach analizy rzeczywistego stanu bezpieczeństwa pożarowego sprawdzane są takie elementy, jak np. rozmieszczenie gaśnic oraz agregatów proszkowych, instalacja przeciwpożarowa, szerokość i długość przejść/dojść ewakuacyjnych czy sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie

Skorzystaj z usług B-Service i zadbaj o bezpieczeństwo ppoż. w firmie

Szukasz specjalistów, którzy pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Twojej firmie? Chcesz zlecić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub przeprowadzenie audytu ppoż? Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.

Źródła:

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza