Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Zagrożenia chemiczne w miejscu pracy – jak się przed nimi chronić?

10.11.2023

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą obecność czynników chemicznych w miejscu pracy, są zróżnicowane. Substancje chemiczne mogą znajdować się w powietrzu jako gazy, aerozole czy pary, a także występować w formie cieczy lub ciał stałych. Wchłaniają się przez drogi oddechowe, skórę, a nawet przewód pokarmowy. Sprawdź, jak skutecznie chronić siebie i swoich pracowników.

Opary

Jakie substancje stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników?

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (znanego jako Rozporządzenie CLP) na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, będący w harmonii z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Zgodnie z tym rozporządzeniem za substancje niebezpieczne uznaje się te, które zostały sklasyfikowane w co najmniej jednej z następujących kategorii:

 • wybuchowe;
 • utleniające;
 • skrajnie łatwopalne;
 • wysoce łatwopalne;
 • łatwopalne;
 • bardzo toksyczne;
 • toksyczne;
 • szkodliwe;
 • żrące;
 • drażniące;
 • uczulające;
 • rakotwórcze;
 • mutagenne;
 • toksyczne dla zdolności rozrodczych;
 • niebezpieczne dla środowiska.

Czynniki chemiczne występują nie tylko w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, rolniczym i farmaceutycznym.

Można się z nimi spotkać również w budownictwie i branżach pokrewnych, w magazynach, zakładach przetwórstwa żywności, warsztatach samochodowych i mechanicznych, przy profesjonalnym sprzątaniu, a nawet przy konserwacji dzieł sztuki czy w zakładach fryzjerskich.

Jakie środki należy podjąć, aby chronić pracowników przed zagrożeniem chemicznym?

Zminimalizowanie oraz eliminacja ryzyka zawodowego, zwłaszcza w kontekście pracy z czynnikami chemicznymi, jest procesem wieloetapowym i złożonym.

Oto kluczowe działania i środki, które powinny być podjęte:

 • staranne projektowanie oraz organizacja miejsca pracy;
 • zapewnienie niezbędnego wyposażenia, procedur utrzymania ruchu, które skutecznie chronią zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
 • optymalizacja czasu i stopnia narażenia na czynniki chemiczne;
 • dbanie o właściwą higienę miejsca pracy;
 • minimalizacja ilości zużywania czynnika chemicznego;
 • wdrożenie odpowiednich procedur, które regulują bezpieczne obchodzenie się z substancjami chemicznymi oraz ich przechowywanie i transport;
 • prawidłowe korzystanie z urządzeń oraz sprzętu.

W procesie eliminacji ryzyka zawodowego należy przestrzegać następującej hierarchii działań:

 1. Wyeliminowanie zagrożenia poprzez właściwe projektowanie procesów pracy, kontrolę techniczną, stosowanie odpowiedniego wyposażenia i materiałów.
 2. Ograniczenie uwalniania substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia.
 3. Stosowanie odpowiedniego wyposażenia i materiałów oraz przeprowadzanie regularnych kontroli stanu bezpieczeństwa.
 4. Wprowadzenie środków ochrony zbiorowej, takich jak odpowiednia wentylacja.
 5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, jeżeli inne metody ochrony są niewystarczające.

Pracodawca ma obowiązek:

 • zapobiegać obecności substancji palnych oraz chemicznych niestabilnych w miejscu pracy;
 • usunąć źródła zapłonu, które mogą spowodować pożar lub wybuch;
 • ograniczyć negatywne skutki dla zdrowia pracowników w przypadku pożaru lub wybuchu.

Rola pracodawcy w ochronie zdrowia i życia pracowników jest niełatwa. Bez odpowiedniego przeszkolenia i głębokiego zrozumienia tematu niemożliwe staje się odpowiedzialne podejście do tego zagadnienia. Tym bardziej że regulacje podlegają aktualizacjom.

Ważne aktualizacje regulacji dotyczących diizocyjanianów

Zaktualizowane regulacje dotyczące stosowania diizocyjanianów zawarte w pozycji 74 załącznika XVII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 roku.

Diizocyjaniany, wykorzystywane m.in. przy produkcji pianek, powłok, klejów czy uszczelniaczy, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 CLP, klasyfikowane są jako substancje silnie uczulające układ oddechowy i skórę.

Ograniczenie ich użycia przyczyniło się do zapobiegnięcia rocznie ponad 3 000 nowych przypadków astmy zawodowej w UE.

Drugi etap aktualizacji, który wszedł w życie 24 sierpnia 2023 roku, wprowadził zakaz stosowania diizocyjanianów jako substancji w ich postaci własnej, składnika innych substancji oraz w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, chyba że:

 • stężenie diizocyjanianów indywidualnie i łącznie wynosi mniej niż 0,1% wagowo;
 • pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniła, że użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem ich używania.

Ponieważ w wielu miejscach pracy niemożliwa jest rezygnacja z diizocyjanianów w stężeniu większym niż 0,1%, kluczowe stają się szkolenia.

Powinny one być organizowane przez pracodawcę lub osobę samozatrudnioną, a ich przeprowadzeniem musi zająć się specjalista ds. BHP z odpowiednimi uprawnieniami. Tylko taka osoba ma odpowiednie kompetencje.

Pracodawca lub osoba samozatrudniona ma obowiązek dokumentować ukończenie szkolenia. Należy je powtarzać minimum co 5 lat.

Jeśli Twoi pracownicy jeszcze nie przeszli odpowiednich szkoleń, skontaktuj się z nami. Chroń życie i zdrowie ludzi, którzy dla Ciebie pracują.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza