Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Nadzór BHP – zadbaj o bezpieczeństwo w Twojej firmie

16.08.2022

Niezbędnym krokiem dla każdego przedsiębiorstwa jest stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie świadomości swojego personelu w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Na czym polega nadzór BHP w firmie? Czym jest służba BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie

Polskie prawo powierza odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie właśnie pracodawcy. Podstawowym celem osoby kierującej zakładem jest zachowanie rygorystycznych standardów w odniesieniu do procesów produkcji, maszyn i narzędzi, a także warunków na stanowisku pracy oraz nawyków personelu. Kodeks pracy precyzuje też sposób, w jaki należy to osiągnąć.

Obowiązkiem pracodawcy jest utworzenie służby BHP, której charakter zależy m.in. od liczby zatrudnionych pracowników oraz występujących w zakładzie zagrożeń. 22 zadania, które jej przypisano, określone są szczegółowo w rozporządzeniu w sprawie służby BHP z 2 września 1997 r. W niektórych przypadkach nadzór w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy można powierzyć m.in. pracownikom firmy. Często jednak zadania te realizują specjaliści spoza zakładu. Według najnowszych badań zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi BHP ma być największe wśród przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych oraz wszystkich firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Czym jest nadzór BHP w firmie?

Na czym polega nadzór BHP w firmie? Zatrudnionym w tym celu specjalistom zazwyczaj zleca się kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. Powinni oni nieustannie analizować sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, informować o potencjalnych zagrożeniach oraz proponować zmiany. Służby BHP współdziałają przy organizacji szkoleń BHP dla pracowników, opiniują dokumentację oraz plany modernizacyjne. Pomagają ustalić okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy. Biorą też udział w dochodzeniach, które koncentrują się na przypadkach zachorowania na choroby zawodowe. Przypisuje się im więc kilka różnych funkcji, w tym szkoleniową, kontrolną i doradczą.

Jakie czynności obejmuje nadzór BHP?

Podstawowym obowiązkiem służby BHP jest więc kontrola warunków pracy. Dotyczy to stanu technicznego pomieszczeń, oświetlenia oraz maszyn i urządzeń, a także organizacji procesów pracy i ochrony pracowników przed działaniem potencjalnie szkodliwych czynników i materiałów. Konieczne będzie więc też zaopatrzenie ich w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Jakie czynności obejmuje nadzór BHP? Wśród najważniejszych zadań wymienia się również:

  • opiniowanie instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • pomoc w dokonaniu oceny ryzyka zawodowego,
  • udział w opracowaniu regulaminów pracy, instrukcji oraz zarządzeń dotyczących BHP,
  • rejestrowanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z wypadkami przy pracy,
  • współpraca z lekarzem stanowiącym opiekę medyczną oraz laboratoriami,
  • współpraca przy zapewnieniu właściwej adaptacji zawodowej oraz odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP.

Nadzór BHP wymaga też błyskawicznej, profesjonalnej reakcji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Niezbędne może być m.in. natychmiastowe zatrzymanie maszyny, odsunięcie od pracy pracownika, który może stanowić zagrożenie dla siebie samego lub pozostałych członków zespołu, a także wnioskowanie o zastosowanie kar porządkowych lub wstrzymanie pracy w zakładzie.

Szkolenie okresowe bhp

Nadzór BHP w firmie – dlaczego jest tak ważny?

Obowiązki każdego pracodawcy wykraczają poza jednorazowe zapewnienie odpowiednich warunków dla pracowników. Zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz innym przykrym incydentom obejmuje też bieżącą kontrolę BHP w zakładzie. Zagwarantowane na samym początku realia nie mogą pogorszyć się choćby na skutek zużycia lub awarii maszyn.

Profesjonalny nadzór BHP w firmie pomaga stworzyć bezpieczne, komfortowe warunki dla wszystkich zatrudnionych osób oraz upewnić się, że organizacja pracy pozostaje zgodna z obowiązującymi przepisami. Pracodawca będzie więc mieć pewność, że budynki, pomieszczenia pracy, urządzenia techniczne, sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej oraz odzież robocza spełniają wszystkie wymagania zawarte w Kodeksie pracy. Służby BHP to nieocenione wsparcie dla całej kadry kierowniczej zarówno w trudnych lub potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, jak również przy codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Zalety powierzenia służby BHP firmie B-Services

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm, którym zależy na ochronie zdrowia swoich pracowników. Specjaliści BHP B-Services są gotowi do odciążenia w obszarze BHP pracodawców, na których dzisiaj spoczywa obowiązek stałej troski o zapewnienie odpowiednich warunków swoim pracownikom. Pomagamy opracować plany modernizacji i rozwoju zakładu pod kątem poprawy stanu BHP oraz na co dzień stosować się do przepisów i zasad. W rezultacie zmniejsza się liczba wypadków przy pracy oraz innych incydentów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla personelu i generować dodatkowe koszty. Współpraca z B-Services oznacza m.in. maksimum bezpieczeństwa dla kadry kierowniczej na terenie zakładu, poprawę wizerunku w oczach wszystkich klientów i członków zespołu, a także oszczędność czasu, redukcję wydatków i elastyczny model współpracy.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza