Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenie BHP – co ile lat powinno się je wykonywać?

30.08.2022

Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zapewnia uczestnikom informacje niezbędne do: 

 • zaznajomienia się z czynnikami środowiska pracy mogącymi stanowić zagrożenie dla pracowników w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, 
 • zapoznania się z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegającymi zagrożeniom w czasie pracy,
 • poznania przepisów oraz zasad BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy, 
 • nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób,
 • nabycia wiedzy na temat właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych i udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne zostaje zorganizowane przed rozpoczęciem pracy. Dostarcza ono niezbędnych informacji dla pracownika oraz wprowadza w zasady bezpieczeństwa na danym stanowisku. Dodatkowo na szkoleniu wstępnym pracownik zostaje zapoznany ze wszystkimi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas pracy. Wstępne szkolenie muszą przejść nowi pracownicy, uczniowie szkół zawodowych (zatrudnieni w celu nauki zawodu) jak i studenci – praktykanci.

Kto powinien odnawiać szkolenie BHP? 

Obowiązek odnowienia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu okresowym dotyczy:

 • osób będących pracodawcami, 
 • osób kierujących pracownikami, czyli przede wszystkim kierowników, mistrzów oraz brygadzistów,  
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych, między innymi projektantów, technologów i organizatorów produkcji oraz konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 • pracowników służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
 • osób wykonujących zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
 • pracowników administracyjno-biurowych, 
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażaniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP. 

Obowiązujące rozporządzenie przewiduje możliwość zwolnienia z okresowego szkolenia BHP osób, które posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie wymaganego szkolenia u innego pracodawcy, a także osób, które odbyły wymagane szkolenie okresowe dla innej grupy stanowisk, o ile program szkolenia uwzględnia wymagany dla drugiego stanowiska pracy zakres tematyczny. 

Co ile lat powinno się odnawiać szkolenie BHP?

Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powinno być odnawiane okresowo. Zgodnie z oficjalnym rozporządzeniem, pracodawcy i pracodawcy wykonujący zadania służby BHP, a także pracownicy służby BHP, osoby kierujące pracownikami i pracownicy inżynieryjno-techniczni powinni odnawiać szkolenie co pięć lat. W wypadku pracowników administracyjno-biurowych szkolenie BHP powinno być odnawiane co sześć lat, a w wypadku pracowników na stanowiskach robotniczych co trzy lata. Raz do roku szkolenie odnowić muszą pracownicy na stanowiskach robotniczych zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Kto jest odpowiedzialny za odnowienie szkolenia BHP? 

Odpowiedzialność za przeprowadzenie szkolenia okresowego służącego odnowieniu szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy spoczywa na pracodawcy lub jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. Jednostką organizacyjną jest w tym wypadku:

 • placówka kształcenia ustawicznego, 
 • placówka kształcenia praktycznego, 
 • ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoła ponadgimnazjalna,
 • jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa,
 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 
 • osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. 

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy muszą być organizowane w czasie godzin pracy pracownika, a ich koszt musi być poniesiony przez pracodawcę. 

Konsekwencje nieodnowienia szkolenia BHP 

W wypadku nieodnowienia szkolenia BHP przez pracowników, konsekwencje ponosi pracodawca. Brak organizacji szkoleń okresowych to podstawa do przyznania kary grzywny w wypadku osób prawnych i jednostek prawnych, które nie dopełniły obowiązku związanego z przeprowadzeniem szkolenia BHP więcej niż jeden raz.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza